Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.banat.pl

 

DZIAŁ I.

[Postanowienia ogólne]

 

§ 1

[Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie]

 1. www.banat.pl - prowadzony przez Biżuteria Banat w języku polskim serwis transakcji on-line o charakterze otwartym, zorganizowany jako internetowy sklep, utrzymywany przez banat.pl w domenie home.pl lub w subdomenie www.home.pl, w ramach którego po spełnieniu warunków przewidzianych przez regulamin, użytkownicy otrzymują możliwość zawierania, umów sprzedaży towarów oferowanych w ramach sklepu.
 2. Użytkownik - podmiot, który spełnia warunki regulaminu i wyraził chęć korzystania z usług serwisu www.banat.pl dokonując zakupu poprzez podanie swoich danych osobowych w systemie serwisu.
 3. Sprzedawca, Oferentwłaściciel serwisu Natalia Stysiak, ul. Kaszubska 9/7, 67-100 Nowa Sól.
 4. Kupujący, Oblat - użytkownik który w oparciu o czynności techniczne serwisu www.banat.pl przyjął ofertę sprzedaży towaru.
 5. Towar - rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem oferty sprzedaży, zgodnie z Regulaminem.
 6. Oferta - skierowana przez Sprzedawcę, do wszystkich użytkowników serwisu www.banat.pl, oferta zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru, za określoną cenę, regulowana treścią art. 66-70 Kodeksu cywilnego. Oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia.
 7. Koszyk - narzędzie systemowe ułatwiające Kupującemu dokonywanie zakupów w serwisie www.banat.pl umożliwiające gromadzenie wybranych ofert w jednym miejscu oraz podglądu wysokości zakupów. Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku „kliknięcia” opcji „Dodaj do koszyka” przynajmniej jednego towaru. Wybranie opcji „Dodaj do koszyka” nie stanowi przyjęcia oferty, ani potwierdzenia jej otrzymania i nie jest wiążące ani dla Kupującego ani dla Sprzedającego. Użytkownik może w każdej chwili usunąć z koszyka każdą wybraną ofertę.
 8. Zamówienie - wygenerowana (w sposób automatyczny) przez system serwisu www.banat.pl - w wyniku wybrania opcji „złóż zamówienie” - informacja wskazująca użytkownikowi jaka będzie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty. Zamówienie w szczególności wskazuje Kupującemu jakie są zasady i terminy płatności, zasady i koszty transportu towaru, oraz okresy realizacji zamówienia. Ponadto zamówienie może zawierać inne postanowienia. W zależności od rodzaju oferty, w zamówieniu użytkownik może mieć prawo do ustalenia formy płatności oraz ustalenia zasad i kosztów transportu.
 9. Przyjęcie oferty - podjęte przez Kupującego czynności techniczne polegające na zaakceptowaniu treści oferty (jej przyjęciu), rodzące skutki w postaci zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym (Oferentem) i Kupującym (Oblatem). Czynności techniczne prowadzące do przyjęcia oferty polegające na „kliknięciu” na prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, opcji „złóż zamówienie”,
 10. Sprzedaż - wynikająca z procedury przyjęcia oferty przez Kupującego, czynność prawna regulowana treścią art. 535 - 581 kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy nabywcą jest konsument również treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 11. Regulamin - niniejszy Regulamin korzystania z serwisu www.banat.pl, znajdujący się pod adresem internetowym https://www.banat.pl/regulamin-zakupow

 

 

§ 2

[Informacje ogólne]

 1. Przedmiotowy Regulamin określa zasady świadczenia usług polegających na możliwości korzystania przez Użytkowników z serwisu www.banat.pl, ponadto określa sposób i warunki zawierania w ramach serwisu www.banat.pl umów sprzedaży, wskazując jakie czynności techniczne prowadzą do jej zawarcia. Regulamin stworzony został na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219) przez radcę prawnego Rafała Jedyńskiego
 2. Usługa korzystania z serwisu www.banat.pl polega na zapewnieniu dostępu do internetowego sklepu zorganizowanego w domenie home.pl lub w subdomenie  z rozszerzeniem home.pl, w ramach którego, Użytkownicy otrzymują możliwość zawierania (na warunkach określonych w niniejszym regulaminie), umów sprzedaży towarów. W stosunku do Użytkowników występujących w ramach serwisu www.banat.pl w charakterze Kupujących, ww. usługa polega na nieodpłatnym oddaniu do używania na czas nieoznaczony, środków technicznych potrzebnych do przyjęcia oferty i zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Sprzedaż w ramach pasażu www.banat.pl może odbywać się wyłącznie on-line poprzez strony internetowe www.banat.pl, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, 24h w ciągu doby przez 7 dni w tygodniu.

 

§ 3

[Informacje dotyczące korzystania z serwisu www.banat.pl]

Sklep www.banat.pl informuje, iż podczas korzystania z usług www.banat.pl w komputerze użytkownika instalowane są pliki typu "cookies". Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi.

 

 

 

DZIAŁ II

[ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU www.banat.pl]

 

§ 4

[Użytkownicy]

 1. Użytkownikami korzystającymi z serwisu www.banat.pl, mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Kupujący korzystają z serwisu www.banat.pl nieodpłatnie.
 2. Użytkownicy zobowiązani są przestrzegać treści niniejszego Regulaminu oraz zobowiązani są niezwłocznie zawiadomić www.banat.pl o każdym naruszeniu Regulaminu przez innych użytkowników.

 

§ 5

[Podanie danych osobowych]

 1. Użytkownik, który chce złożyć oświadczenie o przyjęciu oferty, obowiązany jest, uzupełnić zgodnie ze stanem rzeczywistym, dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość oraz nr telefonu, poprzez wprowadzenie danych osobowych do formularza zamówienia. Ponadto Użytkownicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są podać firmę pod jaką prowadzą działalność oraz posiadany nr NIP.
 2. Wprowadzone przez Użytkownika dane kontaktowe wskazują kto będzie nabywcą (stroną umowy sprzedaży) w wyniku przyjęcia oferty, a ponadto w razie wątpliwości, adres wskazany w danych kontaktowych stanowić będzie adres do doręczeń zakupionego towaru.
 3. Kupujący przed złożeniem oświadczenia o przyjęciu oferty powinien zweryfikować czy podane przez niego dane kontaktowe są aktualne. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność względem Sprzedającego za podanie nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych o których mowa w ust. 1.

 

§ 6

[Wprowadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych]

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych które są niezbędne do realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Natalię Stysiakw ramach www.banat.pl.
 2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Jednakże podanie danych kontaktowych o których mowa w § 5 ust. 1 regulaminu jest konieczne do uzyskania możliwości składania oświadczeń o przyjęciu oferty składanej przez Sprzedawcę w ramach serwisu www.banat.pl.
 3. Dokonując rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych przez Użytkownika danych osobowych zawartych w formularzu zakupowym w celach marketingowych, informacyjnych oraz promocji towarów i firm, w tym w szczególności wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji od www.banat.pl, w tym informacji dotyczących produktów lub usług. Zgoda na przetwarzanie danych dotyczy otrzymywania powyższych informacji lub komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji.
 4. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. Z ww. żądaniem użytkownik może zwrócić się korespondencyjnie na adres Natalia Stysiak, ul. Kaszubska 9/7, 67-100 Nowa Sól
 5. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez www.banat.pl danych Użytkownika do celów komercyjnych, w szczególności poprzez wysyłanie reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej oraz wyraża zgodę na wyświetlanie na stronach www serwisu www.banat.pl reklam i treści reklamowych, w tym także adresowanych bezpośrednio do użytkownika.
 6. www.banat.pl wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji w przedmiocie określenia regionu, z którego następuje połączenie.

 

Dział III

[ZASADY ZAWIERANIA UMÓW W RAMACH PASAŻU www.banat.pl]

 

§ 7

[Zasady ogólne]

 1. Natalia Stysiak jako organizator serwisu www.banat.pl, umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży Towarów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe.
 2. Natalia Stysiak jest stroną transakcji dokonywanych z Użytkownikami i gwarantuje możliwość zawarcia i wykonania zawartej umowy sprzedaży.
 3. Sprzedaż towarów w ramach serwisu www.banat.pl, może odbywać się wyłącznie w trybie ofertowym.

 

§ 8

[Oferta]

 1. Wszystkie towary znajdujące się na stronie www.banat.pl podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe.
 3. Niektóre z oferowanych towarów mogą być czasowo niedostępne, o czym Użytkownik będzie poinformowany przez naszego pracownika.
 4. Zdjęcie produktu zamieszczone na stronie internetowej mogą się nieznacznie różnić od stanu rzeczywistego.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo

a)    do zmiany cen towarów znajdujących się w jego ofercie;

b)    wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego;

c)     wycofywania produktów z oferty sklepu;

d)    przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 1. Oferta jest to skierowana przez Sprzedawcę do wszystkich Użytkowników serwisu www.banat.pl wola zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru za określoną cenę, regulowana treścią art. 66-70 kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedawca celem zawarcia umowy sprzedaży składa w ramach serwisu www.banat.pl oferty sprzedaży towaru. Sprzedawca określając treść oferty obowiązany jest stosować się do treści niniejszego Regulaminu oraz co najmniej wskazać: przedmiot umowy (szczegółowo opisać rodzaj sprzedawanego towaru) oraz cenę brutto sprzedaży towaru.
 3. Opis Towaru powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, pochodzenie, marka czy producent. Opis Towaru powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie oferty, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu (odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową).
 4. Kupujący przed przyjęciem oferty powinien zwrócić szczególną uwagę na ustalone przez Sprzedawcę zasady płatności /przelew lub za pobraniem/ oraz zasady kto ponosi koszty transportu oraz termin realizacji zamówienia.
 5. Oferta wiąże Sprzedającego przez okres w niej określony lub do chwili jej odwołania. Odwołanie oferty następuje poprzez jej usunięcie serwisu www.banat.pl. Sprzedający nie może skutecznie odwołać oferty względem Kupującego, po złożeniu przez niego oświadczenia o przyjęciu oferty. Sprzedający do chwili przyjęcia oferty przez Kupującego uprawniony jest do zmiany treści oferty w szczególności w zakresie ceny sprzedaży.
 6. Przedmiotem oferty nie mogą być rzeczy, usługi i prawa, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.

 

 

 

§ 9

[Zamówienie]

 1. Użytkownik chcąc przyjąć określoną ofertę, w celu zapoznania się ze szczegółami transakcji powinien wybrać opcję „dodaj do koszyka” w wyniku czego system serwisu www.banat.pl w sposób automatyczny wygeneruje zamówienie.
 2. Zamówienie jest to informacja wskazująca Użytkownikowi jaka będzie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty.
 3. Na etapie zamówienia w zależności od rodzaju oferty, Użytkownik uzyska informacje na temat kosztów transportu lub zasad ich ponoszenia.

 

§ 10

[Przyjęcie oferty, Sprzedaż]

 1. Użytkownik który zapoznał się z treścią oferty oraz akceptuje warunki Zamówienia może przyjąć ofertę. Czynności techniczne prowadzące do przyjęcia oferty polegają na  „kliknięciu” na prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, opcji „złóż zamówienie.
 2. W wyniku przyjęcia oferty przez Kupującego dochodzi do zawarcia pomiędzy stronami umowy sprzedaży, czyli czynności prawnej regulowanej treścią art. 535 - 581 Kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy nabywcą jest konsument również treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Użytkownicy zobowiązani są do wykonania umowy zgodnie z jej treścią oraz w zakresie nią nieuregulowanych, zgodnie z przepisami polskiego Kodeksu cywilnego.
 4. Z chwilą przyjęcia oferty Kupujący wyraża zgodę, na przekazanie Sprzedającemu informacji obejmujących dane kontaktowe zawarte na w formularzu zamówienia.
 5. Na żądanie Kupującego, Sprzedawca zobowiązany jest wydać pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, zawierające oznaczenie sprzedawcy z jego adresem, datę sprzedaży oraz określenie towaru, jego ilość i cenę.

 

§ 11

[Termin realizacji zamówienia]

 1. Zamówienia w sklepie www.banat.pl realizowane są wyłącznie w dni robocze.
 2. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
 3. Realizacja zamówienia następuje w 7 dni roboczych od chwili zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym firmy www.banat.pl, lub od chwili złożenia zamówienia i dokonania wyboru płatności za pobraniem. Termin realizacji zamówienia rozumiany jest jako czas, który upływa od rozpoczęcia przez Sprzedającego realizacji zamówienia do chwili otrzymania towaru przez Kupującego.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji lub anulowania zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych, o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego.
 5. Jeżeli Kupujący w chwili odbioru przesyłki zauważy, że paczka posiada uszkodzenia, które nastąpiły podczas transportu powinien sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kuriera i odmówić przyjęcia towaru.
 6. www.banat.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez klienta.
 7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych promocją.
 8. Zamówienie na towary o różnych terminach realizacji wysyłane jest standardowo po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z podanych terminów.
 9. W przypadku anulowania przez Sprzedającego zamówienia wszelkie kwoty wpłacone przez Kupującego na poczet tego zamówienia zostaną mu zwrócone.

 

§ 12

[Formy płatności]

 1. Kupujący składając zamówienie wybiera formę płatności.
 2. Sprzedający akceptuje następujące formy płatności:

a)    za pobraniem;

b)    przelewem - na niżej wskazany numer konta bankowego: 09160014621816676950000001 (wpisując w tytule przelewu numer zamówienia oraz imię i nazwisko);

c)    za pośrednictwem serwisu PayU

 

§ 13

[Dostawa]

 1. Towar w paczkach Sprzedający wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL lub za pośrednictwem Poczty Polskiej
 2. O przewidywanym czasie realizacji Kupujący jest indywidualnie powiadamiany telefonicznie lub przez e-mail w momencie potwierdzania przyjęcia zamówienia.

 

§ 14

[Zwroty. Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy]

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania towaru.
 2. Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w art. 38 powyższej ustawy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru następuje na koszt Kupującego na adres Biżuteria Banat, ul. Kaszubska 9/7, 67-100 Nowa Sól. Zwracany w tym trybie produkt zostanie przyjęty, a odstąpienie będzie skuteczne tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany wraz z fakturą VAT (paragonem), kompletną zawartością, a sam produkt oraz akcesoria nie będą uszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów użytkowania.
 4. Sprzedający zobowiązuje się do rozliczenia z Kupującym w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki ze zwróconym towarem i dokumentem sprzedaży.

 

 

§ 15

[Reklamacje]

 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych towarów powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w przypadku sporządzenia protokołu szkody podpisanego przez Kupującego z dostawcą dostarczającego towar.
 2. Nie spisanie przez Kupującego i dostawcę przesyłki protokołu szkody jest traktowane jako dowód, iż w momencie dostarczenia towar nie posiadał żadnych widocznych wad mechanicznych. W związku z tym odpowiedzialność Sprzedającego za tego rodzaju wady zostaje wyłączona, a Kupujący traci prawo reklamowania ich.
 3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego kopii Faktury Vat lub paragonu oraz - w przypadku reklamowania wad spowodowanych transportem - kopii protokołu szkody spisanego z przewoźnikiem.
 4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
 5. Warunkiem uznania Reklamacji jest przestrzeganie:

a)    ogólnych zasad użytkowania i konserwacji towarów,

b)    dostarczenie reklamowanego produktu.

 

DZIAŁ IV

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 

§ 16

[Postępowanie reklamacyjne związane z korzystaniem z serwisu www.banat.pl]

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez www.banat.pl lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu i ustaw.
 2. Reklamację można złożyć w formie pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane osobowe zgłaszającego wraz z adresem opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. www.banat.pl rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres zgłaszającego lub na adres e-mail jeżeli zgłaszający wskaże taką formę komunikacji.

 

§ 17

[Prawo właściwe i spory]

 1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach serwisu www.banat.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Biżuteria banat w ramach serwisu www.banat.pl będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo ze względu na siedzibę właściciela serwisu polskie sądy powszechne.

 

§ 18

[Ważność Regulaminu]

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 

 

§ 19

[Wejście w życie, zmiany Regulaminu]

 1. Regulamin znajduje się pod adresem internetowym https://www.banat.pl/regulamin-zakupow
 2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie https://www.banat.pl/regulamin-zakupow
 3. Złożenie przez Użytkownika zamówienia w serwisie www.banat.pl oznacza akceptację Regulaminu.
 4. Właściciel serwisu zastrzega sobie zmiany niniejszego Regulaminu, przy czym obowiązująca wersja Regulaminu jest dostępna na niniejszej stronie https://www.banat.pl/regulamin-zakupow
 5. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na niniejszej stronie https://www.banat.pl/regulamin-zakupow

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl